三字经全文带拼音

时间: 2018-12-23 08:31:12 分类: 美文

三字经全文带拼音

三字经全文带拼音

rén zhī chū  xìng běn shàn

人 之 初 ,性 本 善。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 ,习 相 远。

gǒu bú  jiào  xìng nǎi qiān

苟 不 教 ,性 乃 迁。

jiào zhī dào  guì yǐ zhuān

教 之 道 ,贵 以 专。

xī mèng mǔ    zé  lín chǔ

昔 孟 母 ,择 邻 处。

zǐ  bù  xué  duàn jī  zhù

子 不 学 ,断 机 杼。

dòu yān shān  yǒu yì fāng

窦 燕 山 ,有 义 方。

jiào wǔ zǐ   míng jù yáng

教 五 子 ,名 俱 扬。

yǎng bú jiào  fù  zhī guò

养 不 教 ,父 之 过。

jiào bù yán   shī zhī duò

教 不 严 ,师 之 惰。

zǐ  bù  xué   fēi suǒ yí [由828啦828la.COM整理]

子 不 学 ,非 所 宜。

yòu bù  xué   lǎo hé  wéi

幼 不 学 ,老 何 为。

yù  bù zhuó   bù chéng qì

玉 不 琢 ,不 成 器。

rén bù  xué   bù  zhī yì

人 不 学 ,不 知 义。

wèi rén zǐ   fāng shào shí

为 人 子 ,方 少 时。

qīn shī yǒu   xí  lǐ  yí

亲 师 友 ,习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 ,能 温 席。

xiào yú qīn   suǒ dāng zhí

孝 于 亲 ,所 当 执。

róng sì suì  néng ràng lí

融 四 岁 ,能 让 梨。

tì  yú zhǎng  yí xiān zhī

弟 于 长 ,宜 先 知。

shǒu xiào tì  cì jiàn wén

首 孝 弟 ,次 见 闻。

zhī mǒu shù   shí mǒu wén

知 某 数 ,识 某 文。

yī  ér  shí   shí ér bǎi

一 而 十 ,十 而 百。

bǎi ér qiān  qiān ér wàn

百 而 千 ,千 而 万。

sān cái zhě  tiān dì rén

三 才 者 ,天 地 人。

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 ,日 月 星。

sān gāng zhě  jūn chén yì

三 纲 者 ,君 臣 义。

fù  zǐ  qīn   fū  fù  shùn

父 子 亲 ,夫 妇 顺。

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 ,曰 秋 冬。

cǐ  sì  shí   yùn bù qióng

此 四 时 ,运 不 穷。

yuē nán běi  yuē  xī dōng

曰 南 北 ,曰 西 东。

cǐ  sì fāng  yìng hū zhōng

此 四 方 ,应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ  mù  jīn tǔ

曰 水 火 ,木 金 土。

cǐ  wǔ xíng   běn hū  shù

此 五 行 ,本 乎 数。

yuē rén  yì   lǐ  zhì xìn

曰 仁 义 ,礼 智 信。

cǐ  wǔ cháng  bù  róng wěn

此 五 常 ,不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。

cǐ  liù gǔ   rén  suǒ shí

此 六 谷 ,人 所 食。

mǎ  niú yáng  jī quǎn shǐ

马 牛 羊 ,鸡 犬 豕。

cǐ  liù chù   rén suǒ sì

此 六 畜 ,人 所 饲。

yuē xǐ  nù    yuē āi  jù

曰 喜 怒 ,曰 哀 惧。

ài  wù  yù    qī qíng jù

爱 恶 欲 ,七 情 具。

páo tǔ  gé    mù  shí jīn

匏 土 革 ,木 石 金。

sī  yǔ  zhú   nǎi bā  yīn

丝 与 竹 ,乃 八 音。

gāo zēng zǔ   fù  ér shēn

高 曾 祖 ,父 而 身。

shēn ér zǐ    zǐ  ér  sūn

身 而 子 ,子 而 孙。

zì  zǐ  sūn   zhì xuán zēng

自 子 孙 ,至 玄 曾

nǎi jiǔ zú    rén zhī lún

乃 九 族 ,人 之 伦。

fù  zǐ  ēn    fū  fù cóng

父 子 恩 ,夫 妇 从。

xiōng zé yǒu  dì  zé gōng

兄 则 友 ,弟 则 恭。

zhǎng yòu xù  yǒu yǔ  péng

长 幼 序 ,友 与 朋。

jūn zé  jìng chén zé zhōng

君 则 敬 ,臣 则 忠。

cǐ  shí yì    rén suǒ tóng

此 十 义 ,人 所 同。

fán xùn méng  xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 ,须 讲 究。

xiáng xùn gǔ  míng jù dòu

详 训 诂 ,明 句 读。

wéi xué zhě    bì yǒu chū

为 学 者 ,必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 ,至 四 书。

lún yǔ  zhě   èr shí piān

论 语 者 ,二 十 篇。

qún dì  zǐ    jì shàn yán

群 弟 子 ,记 善 言。

mèng zǐ zhě   qī piān zhǐ

孟 子 者 ,七 篇 止。

jiǎng dào dé  shuō rén yì

讲 道 德 ,说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ  sī bǐ

作 中 庸 ,子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 ,庸 不 易。

dà xiǎo dài   zhù lǐ  jì

大 小 戴 ,注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè  bèi

述 圣 言 ,礼 乐 备。

yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

曰 国 风 ,曰 雅 颂。

hào sì  shī  dāng fěng yǒng

号 四 诗 ,当 讽 咏。

shī jì  wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 ,春 秋 作。

yù  bāo biǎn  bié shà nè

寓 褒 贬 ,别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 ,有 公 羊。

yǒu zuǒ shì  yǒu  gǔ  liáng

有 左 氏 ,有 谷 梁。

jīng jì míng  fāng dú  zǐ

经 既 明 ,方 读 子。

cuō qí  yào   jì  qí  shì

撮 其 要 ,记 其 事。

wǔ  zǐ  zhě   yǒu xún yáng

五 子 者 ,有 荀 扬。

wén zhōng zǐ  jí  lǎo zhuāng

文 中 子 ,及 老 庄。

jīng zǐ tōng  dú  zhū shǐ

经 子 通 ,读 诸 史。

kǎo shì xì    zhī zhōng shǐ

考 世 系 ,知 终 始。

zì  xī nóng   zhì huáng dì

自 羲 农 ,至 黄 帝。

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 ,居 上 世。

táng yǒu yú   hào  èr dì

唐 有 虞 ,号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 ,称 盛 世。

xià yǒu yǔ  shāng yǒu tāng

夏 有 禹 ,商 有 汤。

zhōu wén wǔ  chēng sān wáng

周 文 武 ,称 三 王。

xià chuán zǐ  jiā tiān xià

夏 传 子 ,家 天 下。

sì  bǎi zǎi  qiān xià shè

四 百 载 ,迁 夏 社。

tāng fá xià   guó hào shāng

汤 伐 夏 ,国 号 商。

liù bǎi zǎi   zhì zhòu wáng

六 百 载 ,至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu

周 武 王 ,始 诛 纣。

bā  bǎi zǎi   zuì cháng jiǔ

八 百 载 ,最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 ,王 纲 坠。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 ,尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 ,终 战 国。

wǔ  bà qiáng  qī xióng chū

五 霸 强 ,七 雄 出。

yíng qín shì  shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 ,始 兼 并。

chuán èr shì chǔ  hàn zhēng

传 二 世 ,楚 汉 争。

gāo zǔ  xīng  hàn yè jiàn

高 祖 兴 ,汉 业 建。

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

至 孝 平 ,王 莽 篡。

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 ,为 东 汉。

sì  bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 ,终 于 献。

wèi shǔ wú  zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 ,争 汉 鼎。

hào sān guó   qì liǎng jìn

号 三 国 ,迄 两 晋。

song qí jì  liáng chén chéng

宋 齐 继 ,梁 陈 承。

wéi nán cháo  dū jīn  líng

为 南 朝 ,都 金 陵。

běi yuán wèi  fēn dōng xi

北 元 魏 ,分 东 西。

yǔ  wén zhōu  yǔ  gāo qí

宇 文 周 ,与 高 齐。

dài zhì suí   yì  tǔ  yǔ

迨 至 隋 ,一 土 宇。

bú  zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 ,失 统 绪。

táng gāo zǔ   qǐ  yì  shī

唐 高 祖 ,起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 ,创 国 基。

èr  shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 ,三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 ,国 乃 改。

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 ,及 汉 周。

chēng wǔ dài  jiē yǒu yóu

称 五 代 ,皆 有 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 ,受 周 禅。

shí bā chuán  nán běi hùn

十 八 传 ,南 北 混。

liáo yǔ jīn   dì  hào fēn

辽 与 金 ,帝 号 纷。

dài miè liáo  sòng yóu cún

迨 灭 辽 ,宋 犹 存。

zhì yuán xīng jīn xù  xiē

至 元 兴 ,金 绪 歇。

yǒu sòng shì  yì tong miè

有 宋 世 ,一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 ,兼 戎 狄。

míng tài zǔ   jiǔ qīn shī

明 太 祖 ,久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 ,方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 ,永 乐 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 ,煤 山 逝。

qīng tài zǔ  yīng jǐng mìng

清 太 祖 ,膺 景 命。

jìng sì fāng  kè  dà  dìng

靖 四 方 ,克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 ,乃 大 同。

shí èr  shì  qīng zuò zhōng

十 二 世 ,清 祚 终。

dú  shǐ zhě   kǎo shí lù

读 史 者 ,考 实 录。

tōng gǔ jīn   ruò qīn mù

通 古 今 ,若 亲 目。

kǒu ér  song  xīn ér  wéi

口 而 诵 ,心 而 维。

cháo yú sī    xī  yú  sī

朝 于 斯 ,夕 于 斯。

xī zhòng ní   shī xiàng tuó

昔 仲 尼 ,师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qí nxué

古 圣 贤 ,尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 ,读 鲁 论。

bǐ  jì  shì   xué qiě qín

彼 既 仕 ,学 且 勤。

pī  pú biān  xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 ,削 竹 简。

bǐ  wú  shū  qiě  zhī miǎn

彼 无 书 ,且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 ,锥 刺 股。

bǐ  bú  jiào  zì  qín kǔ

彼 不 教 ,自 勤 苦。

rú  náng yíng rú  yìng xuě

如 囊 萤 ,如 映 雪。

jiā suī pín   xué bú chuò

家 虽 贫 ,学 不 辍。

rú  fù  xīn   rú  guà jiǎo

如 负 薪 ,如 挂 角。

shēn suī láo  yóu  kǔ zhuó

身 虽 劳 ,犹 苦 卓。

sū  lǎo quán  èr  shí qī

苏 老 泉 ,二 十 七。

shǐ fā  fèn   dú  shū jí

始 发 奋 ,读 书 籍。

bǐ  jì  lǎo   yóu huǐ chí

彼 既 老 ,犹 悔 迟。

ěr xiǎo shēng yí  zǎo sī

尔 小 生 ,宜 早 思。

ruò liáng hào bā  shí èr

若 梁 灏 ,八 十 二。

duì dà tíng   kuí duō shì

对 大 廷 ,魁 多 士。

bǐ  jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 ,众 称 异。

ěr xiǎo shēng yí  lì  zhì

尔 小 生 ,宜 立 志。

yíng bā suì  néng yǒng shī

莹 八 岁 ,能 咏 诗。

mì  qī  suì  néng fù  qí

泌 七 岁 ,能 赋 棋。

bǐ yǐng wù   rén chēng qí

彼 颖 悟 ,人 称 奇。

ěr  yòu xué  dāng xiào zhī

尔 幼 学 ,当 效 之。

cài wén jī   néng biàn qín

蔡 文 姬 ,能 辨 琴。

xiè dào yùn  néng yǒng yín

谢 道 韫 ,能 咏 吟。

bǐ  nǚ  zǐ   qiě  cōng mǐn

彼 女 子 ,且 聪 敏。

ěr  nán zǐ   dāng zì jǐng

尔 男 子 ,当 自 警。

táng liú yàn  fāng qī suì

唐 刘 晏 ,方 七 岁。

jǔ shén tóng  zuò zhèng zì

举 神 童 ,作 正 字。

bǐ  suī yòu  shēn yǐ  shì

彼 虽 幼 ,身 已 仕。

ěr  yòu xué  miǎn ér  zhì

尔 幼 学 ,勉 而 致。

yǒu wéi zhě   yì  ruò shì

有 为 者 ,亦 若 是。

quǎn shǒu yè  jī  sī chén

犬 守 夜 ,鸡 司 晨。

gǒu bù  xué   hé  wéi rén

苟 不 学 ,曷 为 人。

cán tǔ  sī   fēng niàng mì

蚕 吐 丝 ,蜂 酿 蜜。

rén bù  xué   bù  rú  wù

人 不 学 ,不 如 物。

yòu  ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 ,壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé  mín

上 致 君 ,下 泽 民。

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 ,显 父 母。

guāng yú qián yù  yú  hòu

光 于 前 ,裕 于 后。

rén  yí zǐ    jīn mǎn yíng

人 遗 子 ,金 满 赢。

wǒ jiào zǐ    wéi yì jīng

我 教 子 ,惟 一 经。

qín yǒu gōng  xì  wú  yì

勤 有 功 ,戏 无 益。

jiè zhī zāi   yí miǎn lì

戒 之 哉 ,宜 勉 力。

【结语】:三字经全文带拼音(全文完),小编在下方为大家整理了更多好看的相关文章,希望大家能够喜欢。
【温馨提示】:早睡早起,按时吃饭,多运动,每天开心学习和工作,做个健康的正能量人士。

更多【三字经全文带拼音】推荐文章

 • 【贴身保镖叶秋】贴身保镖叶秋全文_贴身保镖叶秋【贴身保镖叶秋】贴身保镖叶秋全文_贴身保镖叶秋日期:10-10

  话题:贴身保镖叶秋,休闲阅读 网友解答:我有 是柳下挥的近身保镖吧邮箱给我我发给你 追问:没有啊你给网站给我就行了 回答: 网站啊 我看看 我一般都是下下来看的 追问:哦 我一般在电脑上看 不想下 回答:/?html/0/280/ 看看能不能看 追...

 • [解放你的思想]解放你的心灵:生命的重建(全文)_解放你的思想[解放你的思想]解放你的心灵:生命的重建(全文)_解放你的思想日期:10-12

  本文话题:解放你的思想,我的故事,母亲的,我的母亲,自我批评 导言(1) 我写好了这本书,希望同你一起分享。这本书与我的另一本蓝皮小书《治愈你的身体》有一部分内容是重合的,那本书已经作为心理模式导致身体疾病的权威著作被广泛接受。 在这本书里我安...

 • 【巧克力味的暑假全文】巧克力味的暑假_巧克力味的暑假全文【巧克力味的暑假全文】巧克力味的暑假_巧克力味的暑假全文日期:10-12

  话题:巧克力味的暑假全文,教育学习,暑假作文 辛苦了一个学期,同学们期待的暑假终于来到了! 这是一个巧克力味的暑假。因为在暑假里同学们开心的就像吃到巧克力一样。我的暑假开头就是玩、去朋友家玩……等到发暑假的第二天“七月三日”才开始写暑假作文...

 • 闪亮的日子全文阅读 作者:金满闪亮的日子全文阅读 作者:金满日期:10-13

  本文话题:怎么了,什么都,怎么会,什么意思,怎么玩 闪亮的日子全文阅读 作者:金满 《闪亮的日子》由/?集整理于网络,如文章内容侵犯了您的合法权益或者是侵犯了其他的法律法规,请与我们联系,我们将考虑删除闪亮的日子全文阅读页面。...

 • 【爵迹风津道14】爵迹风津道14回全文_爵迹风津道14【爵迹风津道14】爵迹风津道14回全文_爵迹风津道14日期:10-14

  话题:爵迹风津道14,休闲阅读 网友解答:已发送:部分内容: 【西之亚斯蓝.边境.约瑟芬塔城】 夜已经很深了。 整座驿站的灯火差不多都已经熄灭了。仅有零星几个房间的窗户还隐隐约透出些光亮来。 艾殴斯躺在床上,无法入睡。他旁边那张床上,吉尔伽美什穿着...

 • 电力安全文章电力安全文章日期:04-05

  电力安全文章(一): 电力生产是一门十分复杂的系统工程,而生产安全又是这一系统工程中诸多因素综合作用的结果。一般而言,电力生产事故有三类:一是天灾,如雷电、大风、暴雨、施工爆破等不可控或不便控的自然因素,有其突发性。二是线路、设备、器材的先...

 • 汉语拼音教案全集汉语拼音教案全集日期:04-05

  篇一:汉语拼音 教案 全集 汉语拼音 1 教学a o e 教学目标: 1、知道学习汉语拼音能帮助识字和阅读,学习普通话。要学好汉语拼音。 2、学会a o e三个单韵母,认清形,读准音。 3、认识声调符号,在教师指导下正确认读带调的三个单韵母。 4、会在四线格内抄写...

 • 莫言获奖感言(全文)莫言获奖感言(全文)日期:04-05

  莫言 最著名的 电视剧 《红高粱》深受许多书迷的喜爱,莫言2012年成为第一个获得诺贝尔 文学 奖的中国籍作家,下面为大家分享了莫言的获奖感言,欢迎借鉴! 尊敬的瑞典学院各位院士,女士们、先生们: 通过电视或者网络,我想在座的各位,对遥远的高密东北乡...

 • 玉房秘诀全文译文玉房秘诀全文译文日期:04-05

  《玉房秘诀》玉房秘诀是我国房中术的权威,书中所提及的,衡之古今皆无不当之处。下面是小编整理的玉房秘诀全文译文,希望对你有帮助。 玉房秘诀原文: 第一之忌,晦朔弦望,以合阴阳,损气;以是生子,必刑残,宜深慎之。 第二之忌,雷风,天地感动,以合阴...

 • 菜根谭全文译文讲解菜根谭全文译文讲解日期:04-05

  《菜根谭》全文及译文就在下面哦,各位,我们看看下面,欢迎各位阅读哦! 菜根谭全文译文讲解 1、弄权一时,凄凉万古 栖守道德者,寂寞一时;依阿权势者,凄凉万古。达人观物外之物,思身后之身,守受一时之寂寞,毋取万古之凄凉。 【大意】 一个坚守道德规...

 • 《三字经全文带拼音》上一篇
 • 明朝皇帝列表明朝皇帝列表--预览

  明朝第一个皇帝

  朱元璋(1328年10月21日-1398年6月24日)

  明朝开国皇帝朱元璋简介,明朝开国皇帝。原名朱重八,后取名兴宗。汉族,濠州钟离(今安徽凤阳)人,25岁时参加郭子兴领导的红巾军反抗元朝暴政,龙凤七年(1361年)受封吴国公,十年自称吴王。元至正二十八年(1368),在基本击破各路农民起义军和扫平元的残余势力后,于南京称帝,国号大明,年号洪武,建立了全国统一的封建政权。朱元璋统治时期被称为“洪武之治”。葬于明孝陵。

  明朝第二个皇帝

  明惠帝朱允炆(1377—?)

  明太祖朱元璋的嫡次孙,明朝的第二个皇帝。朱允炆1377年十二月五日出生,生母是吕妃,父亲懿文太子朱标。洪武三十一年(1398年)闰五月,朱元璋驾崩,终年71岁。皇太孙朱允炆继位,改年号建文,称建文帝。因削藩,导致叔父燕王发动“靖难之役”。建文帝的帝王之旅,四年即告结束,国破人不知所向。清乾隆皇帝追谥恭闵惠皇帝。南明安宗朱由崧追尊建文帝为嗣天章道诚懿渊恭觐文扬武克仁笃孝让皇帝,庙号惠宗。

  明朝第三位皇帝

  明成祖朱棣(1360年-1424年)

  是历史上争议颇大的一位帝王,他立有不世之功,创造了明初盛世,但他好大喜功,多疑好杀,手上沾满了鲜血。是功大于过,还是过大于功,只有众人自己把握了。

  朱棣十一岁就被父亲朱元璋封为燕王,并于二十一岁就藩北京,当时元朝的势力虽然已经被赶到了大草原上,但还具有相当强的军事实力,并不断骚扰明朝的北部边境。因此北京并不安宁,他是作为一个军事重镇而存在的。朱元璋将朱棣分封在北京,就是希望自己的儿子能代替功臣宿将掌握兵权,从而使明朝的政权更加稳固。可谁知就是这个四皇子,竟利用手中的兵权最终夺取了皇帝的位子,这是当初朱元璋无法预料到了。

  朱棣在北京期间,在众多忠臣猛将的指导下,迅速成长为了一位合格的军事指挥家,并在对元朝的作战中取得了重大的胜利,自己的军事实力得到了加强,在洪武末年已经成为北方最强的一镇诸侯。朱元璋去世后,皇太孙朱允炆即位,年号建文。

  明朝第四个皇帝

  明仁宗朱高炽(1378年-1425年)

  成祖朱棣的长子,生于洪武十一年,生母徐皇后。早在洪武时期,朱高炽就被立为燕王世子,而且由于它的儒雅与仁爱深得皇祖的喜爱。美中不足的是朱高炽身体肥胖,行动不便,总要两个内侍搀扶才能行动,而且也总是跌跌撞撞,因此对于一生嗜武的成祖来讲,他并不喜欢这个儿子。

  靖难之役爆发以后,朱高炽曾与母亲徐氏成功地阻挡了李景隆的50万大军,保住了北京城。这一战役对整个靖难都具有极其重要的意义,也是朱高炽在靖难中最耀眼的一笔。此后由于他身体肥胖,不便随军作战,因此成祖将他留在后方,这样皇二子朱高煦就走上了前台。

  朱高煦与成祖颇有几分相像,而且作战勇猛,在武将中威信很高,在战斗中他曾多次救成祖与危难之际,成祖也曾许愿说,“你大哥多病,将来皇位必将是你的。”听了这话,朱高煦的热情更加高涨,在整个靖难中立下了非常大的功劳。

  明朝第五位皇帝

  明宣宗朱瞻基(1398年-1435年)

  洪熙皇帝朱高炽的长子,出生于洪武三十一年,年号宣德(1426年~1435年),使用10年,是其代号。明宣宗又称宣德皇帝,其文化代表为宣德炉。在朱瞻基出生的那天晚上,他的皇祖当时还是燕王的朱棣曾经作了一个梦,他梦见太祖皇帝将一个大圭赐给了他,在古代,大圭象征着权力,朱元璋将大圭赐给他,正说明要将江山送给他。

  朱棣醒来以后正在回忆梦中的情景,忽然有人报告说孙子朱瞻基降生了。朱棣马上意识到难道梦中的情景正映证在孙子的身上?他马上跑去看孙子,只见小瞻基长得非常像自己,而且脸上一团英气,朱棣看后非常高兴,这件事对朱棣下决心发动靖难也有很大的作用。朱棣靖难之役胜利以后,就亲自挑选当时的著名文臣担任朱瞻基的老师,并多次指示,皇孙是个可造之才,你们一定要尽心竭力,同时朱棣也不忘亲自教导,永乐中期以后的远征漠北,朱棣总是将朱瞻基代在身边,让他了如何解带兵打仗,锻炼他的勇气,这对后来朱瞻基的亲征有非常大的帮助。

  明朝第六位皇帝

  明英宗朱祁镇(1427年11月11日—1464年2月23日)

  明宣宗长子。9岁即位,年号正统。即位初大事权归太皇太后张氏,以三杨主持政务,继续推行仁宣朝各项政策,社会经济有所发展。张氏死后,三杨去位,宠信太监王振,振遂广植朋党,启明代宦官专权之端。十四年,瓦剌入犯,听从王振之言亲征,抵土木堡兵败被俘。郕王朱祁钰被拥立为帝,改元景泰。元年(1451年),英宗被释回京,软禁于南宫。八年,石亨等发动夺门之变,英宗复位,改元天顺。庙号英宗,谥号法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝。死后葬于十三陵之裕陵。

  明朝第七位皇帝

  明代宗朱祁钰(1428年-1457年)

  明宣宗朱瞻基皇二子,明英宗朱祁镇弟,明英宗被蒙古瓦刺军俘去之后继位,重用于谦等人组织北京城保卫战,打退了瓦剌的入侵。即位后整顿吏制,使吏治为之一新。英宗放回后被其冷落对待,这是他政治上的一大败笔。在位8年,病中因英宗复辟被废黜软禁而气死,终年30岁。宪宗时尊其谥号为恭仁康定景皇帝。葬于北京市郊的金山口,明朝诸藩王的墓地。南明时加谥符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝,庙号代宗。

  明朝第八位皇帝

  明宪宗朱见深(1447年——1487年)

  朱见深是明英宗长子,最初名朱见浚,明宪宗好方术,溺于女色,致使宦官专政。死于1487年,时年41岁,谥号:继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝,葬茂陵(今北京十三陵)。

  明朝第九位皇帝

  明孝宗朱佑樘(1470年7月3日—1505年5月7日)

  明宪宗第三子,生母孝穆纪太后。在位期间,即位后努力扭转宪宗时朝政腐败状况,驱逐奸佞,勤于政事,励精图治,驱除宫内奸臣,任用王恕、刘大夏等为人正直的贤臣,使明朝再度中兴并发展为盛世。史称“弘治中兴”,因病英年早逝,享年36岁。庙号孝宗,谥号达天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝。葬于北京明十三陵泰陵。

  明朝第十位皇帝

  明武宗朱厚照(公元1491年—公元1521年)

  明孝宗嫡长子,母亲张皇后,公元1505年—公元1521年在位,明武宗是历史上很有争议的一位皇帝。年号,正德(1506年—1521年),共16年。以往很多人认为他荒淫暴戾、怪诞无耻,是少见的无道昏君。然而通过近些年来历史学界的研究,人们对武宗的认识有所改变,有人认为他追求个性解放,追求自由平等,为人却又平易近人、心地善良,是极具个性色彩的一个人。庙号武宗,谥号承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝,葬于北京十三陵之康陵。

  明朝第十一位皇帝

  明世宗朱厚熜(1507年~1566年)

  明世宗,年号嘉靖。嘉靖皇帝并不是武宗的儿子,也不是孝宗的孙子。由于武宗荒淫,没有留下子嗣,孝宗则是单传,只有武宗一个孩子,因此,孝宗一脉到了武宗驾崩也就断了香火,皇位继承人就要从最近支的皇族中选出。孝宗的弟弟,成化皇帝的次子兴王朱佑沅被确定为最近支的皇室,当时兴王已经去世,因此就又他唯一的儿子朱厚骢来继承皇位,他就是后来的嘉靖皇帝。

  明朝第十二位皇帝

  明穆宗朱载垕(公元1537年-1572年)

  明世宗第三子,明世宗病死后继位。少年因其母缘故不得父皇宠爱。登基后内忧外患使他关心朝局,对他登极后处理政务有着较大的影响。倚靠高拱、陈以勤、张居正等大臣的鼎力相助,实行革弊施新的政策。但沉迷媚药,也服这些媚药助兴,导致不理朝政。朱载垕在位6年,病崩,终年36岁。庙号穆宗,谥号契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝。葬于十三陵昭陵。

  明朝第十三位皇帝

  明神宗朱翊钧(1563年—1620年)

  汉族,明穆宗第三子。隆庆二年立为皇太子,隆庆六年,穆宗驾崩,10岁的朱翊钧即位,次年改元万历。登基初期,面临内忧外患,由内阁首辅张居正主持万历朝新政。亲政初期,他勤于政务,在军事上发动了“万历三大征”,平定了哱拜叛乱和杨应龙叛乱,对外帮助朝鲜击败侵朝日军。后期不理朝政,经常罢朝。女真在东北迅速崛起,在萨尔浒之战中击败明军。此后,明朝国势衰微。在位48年,是明朝在位时间最长的皇帝。庙号神宗,谥号范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝,葬十三陵之定陵。

  明朝第十四位皇帝

  明光宗朱常洛(1582年8月28日—1620年9月26日)

  汉族,明代第十四位皇帝,在位一个月。明神宗万历帝长子。朱常洛是明代传奇色彩最浓的一位皇帝,明宫三大疑案都与他有关,万历皇帝并不喜爱这位太子,他的位置曾一度岌岌可危,苦熬了三十九年之后,他终于得到了梦寐以求的皇帝宝座,但是就在他即位的第三十天清晨,这位刚要展翅高飞的皇帝就莫名其妙地去世了。庙号光宗,谥号崇天契道英睿恭纯宪文景武渊仁懿孝贞皇帝,葬于十三陵庆陵。

  明朝第十五位皇帝

  明熹宗朱由校(1605年-1627年)

  明朝第十五位皇帝,明光宗朱常洛长子,光宗在位仅29天因“红丸案”而暴毙,朱由校经过“移宫案”风波,为群臣拥立继位。因其父不得祖父明神宗的宠爱,他自幼也备受冷落。少少文化,好木技。万历帝临死前才留下遗嘱,册立其为皇太孙。16岁即位,登基后后金威胁日益严重,内部宦官干政愈演愈烈,明朝民生凋敝、日薄西山。后因意外落水成病,1627年因服用“仙药”而死,终年23岁,遗诏立五弟信王朱由检为帝,即后来的明思宗。庙号熹宗,谥号达天阐道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝,葬十三陵之德陵。

  明朝最后一个皇帝,明朝第十六位皇帝

  明思宗朱由检(1611年2月6日-1644年4月25日)

  明朝亡国之君。明光宗第五子,明熹宗异母弟,母为淑女刘氏。于1622年(天启二年)年被册封为信王。1627年-1644年在位,年号崇祯。即位后大力铲除阉党,并六下罪己诏,是位年轻有为的皇帝。在位期间农民起义猖獗,关外清朝势大,已处于朝不保夕的地步。1644年,李自成军攻破北京后于煤山自缢身亡,终年35岁,在位17年。庙号思宗,后改毅宗、怀宗。清朝上谥号守道敬俭宽文襄武体仁致孝庄烈愍皇帝,南明弘光帝上谥号绍天绎道刚明恪俭揆文奋武敦仁懋孝烈皇帝。葬于十三陵思陵。

  明朝第一个皇帝 朱元璋(1328年10月21日-1398年6月24日) 明朝开国皇帝朱元璋简介,明朝开国皇帝。原名朱重八,后取名兴宗。汉族,濠州钟离(今安徽凤阳)人,25岁时参加郭子兴领导的红巾军反抗元朝暴政,龙凤七年(1361年)受封吴国公,十年自称吴王。元至...